Valentines Professional

© Valentines Professional 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.

Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma ve İzin MetniDeğerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca Valentines Professional Markası (Bağlı tüm şirketler ve kişiler dahil olmak üzere) olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, paylaşılabilecek, muhafaza edilebilecek ve gerektiğinde imha edilebilecek olup kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.  

Gerek tarafınıza ait olan gerekse de paylaşma hakkına haiz bulunduğunuz kişilere ait kişisel veriler; şikayet, iş başvuru, farnchise ve diğer tüm formlarımız, internet sitelerimiz ve e - postalarınız, mobil uygulamalarımız, toplanan formlar gibi sistemler, ERP ve CRM sistemleri, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, ses ve görüntü kayıtları, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. kanallarla, sistemlerimiz ve çalışanlarımız, sekretarya, iş ortaklarımız ile hizmet aldığımız firmaları ve diğer firmalar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ancak kişisel veriler yukarıda yer alan mecralarla sınırlı kalmamak üzere tüm sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında Valentines Professional/Misafir-Yatırımcı-Başvurucu_İşçi ve İşveren ilişkilerinin yürütülmesi, özel gün etkinlik ve kutlamaları yanı sıra tüm etkinlik ve kutlamaların, memnuniyetin sağlanması, başvuruların ilerletilebilmesi, sorunların çözülmesi, gerekli bilgi ve belgelerin kayıt altına alınması ve gerektiğinde amacına uygun ve sınırlı tüm (fiziki ya da dijital) mecralarda, amacına uygun ve sınırlı olarak paylaşılması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Valentines Professional/Misafir-Yatırımcı-Başvurucu_İşçi ve İşveren  ile ilgili tüm hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, gerekli tüm işlemlerin yürütülebilmesi, faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve genel olarak memnuniyetinizin sağlanabilmesi, ihtiyaçların belirlenebilmesi, Valentines Professional ve sizlerin hukuki ve fiili güvenliğinin sağlanabilmesi, stratejilerimizin belirlenebilmesi, tüm hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, analizler yapılabilmesi, işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, paylaşma ve gerektiğinde imha etme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı okul ile programlardan faydalanabilmeniz, mevzuata uygun, yukarıdakilerle sınırlı kalmayan tüm sair gerekliliklerin ve diğer gerekliliklerin yerine getirilebilmesidir.  

Yukarıda belirtilen amaçlarla tarafımızla veya başka üçüncü kişilerle paylaşmış olduğunuz ve tarafımızca elde edilmiş kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum ve kuruluşlar, Valentines Professional, yatırımcıları ve iş ortakları ile İşçi ve İşveren, ortaklarımız, hizmet aldığımız ve/veya hizmet alımınız için yönlendirildiğiniz kişi ve firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar, özellikle sağlık sorunlarıyla ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında önlem alabilecek ve müdahalede bulunabilecek kişi, firma ve birimlerimiz personellerimiz ile kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan, destek alınan ve yukarıdaki sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek diğer üçüncü kişilerdir.

KVKK' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına ve gereklilik olması durumuna rağmen kişisel verilerinizin silinmesini, üçüncü kişilerle paylaşılmamasını veya yok edilmesini talep etme, düzeltilmesini veya silinmesini talep hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. (Kişisel verilerinizin işlenmesinin, paylaşılmasının ve saklanmasının zorunlu olduğu hallerde bu şekilde bir talepte bulunulması halinde talep bu kapsamda değerlendirilecek ve gerekirse kişiye sonuçları ayrıca bildirilecektir. Bildirim sonrasında, ilgiliden ikinci bir onay istenebilecek ve buna da onay verilmemesi halinde zorunluluklar kapsamında hareket edilecektir. İkinci onay talebine de olumsuz geri dönüş yapılmasına ilişkin tüm sorumluluklar ilgiliye ait olacaktır.)

Gerek tarafınıza ait olan gerekse de yasal olarak paylaşma hakkını haiz bulunduğunuz kişilere ait özel nitelikli olanlar da dahil tüm kişisel verilerin yukarıda açıklanan şekilde işlenmesi, saklanması paylaşılması, gerektiğinde imha edilmesi yanı sıra yasal diğer hususlar ile paylaşılmış bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla tarafınızla iletişime geçilmesine onay veriyor ve muvafakat ediyorum.